Algemene leveringsvoorwaarden

Schoonbrood Occasions 
Breinderveldweg 23a
6365 CM Schinnen
Hierna te noemen: ‘verkoper’,

Koop en verkoop

ARTIKEL 1 – DE AANBIEDING

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

ARTIKEL 2 – DE OVEREENKOMST

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd in een koopovereenkomst of factuur. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt.

ARTIKEL 3 – DE INHOUD VAN DE KOOP OVEREENKOMST

In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen: de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren;

DE INHOUD VAN DE FACTUUR

In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde factuur  worden in ieder geval opgenomen:

ARTIKEL 4 – PRIJSWIJZIGINGEN/STIJGING

 1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.

ARTIKEL 5 – HET RISICO VOOR DE AUTO

De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

ARTIKEL 6 – DE OVERSCHRIJDING VAN DE LEVERINGSTERMIJN

 1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
 2. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft
  afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de auto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
 3. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringsdatum heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.
 4. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Algemene bepalingen

ARTIKEL 14 – DE BETALING

 1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper zijn
  brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de  onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper
  aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.
 2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.
 3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten.
 4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim.
  Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door verkoper/reparateur te maken en gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

ARTIKEL 15 - GARANTIE

De geleverde auto kan worden afgeleverd met garantie. Garantie gaat in op de dag van de factuurdatum. Een klacht moet per mail gestuurd worden binnen de garantieperiode die op de factuur mermeld is en vanaf factuurdatum.
standaard geldt garantie alleen op de draaiende delen van de motor en de versnellingsbak. Indien op de factuur staat : garantie volgens de Autotrust voorwaarden, geldt het volgende: 

Voertuigen 120 maanden / 10 jaar of ouder of met meer dan 150.000 kmhebben standaard 3 maanden garantie. Autos boven de 200.000 km hebben geen garantie , tenzij anders vermeld op de factuur.


vanaf 5000 Euro tot 10.000 Euro wordt garantie gegeven volgens de overzichtskaart van de standaard / instap garantie ( indien dit qua bouwjaar en kilometerstand af te sluiten is )
vanaf 10.000 Euro geldt de uitgebreide garantie. ( indien dit qua bouwjaar en kilometerstand af te sluiten is). Verkoper houdt zich voor om de garantie ook daadwerkelijk af te sluiten bij Autotrust, De overzichtskaart is leidend in deze, ook bij een niet afgesloten garantie. Indien er een defect ontstaat aan een verzekerd onderdeel, veroorzaakt door of na een defect aan een niet verzekerd onderdeel, worden beide niet vergoed.
motorschade wordt tot een maximum van 500 Euro vergoed. 

De term standaard is gelijk aan instap , de garantiekaart standaard / instap die op de datum van verkoop door autotrust wordt gehanteerd is tevens de geldense garantie die op de auto van toepassing is.
Indien de verkoper besluit de garantie niet af te sluiten bij autotrust, vervallen automatisch de Algemene Autotrust Garantievoorwaarden.

ARTIKEL 16 – KLACHTEN

Een koper/opdrachtgever die klachten heeft over de verkoop van een auto of over de uitvoering van een reparatie of het onderhoud dient zich met zijn klacht eerst tot verkoper te wenden. Een geschil over de verkoop van een auto of over de uitvoering van een reparatie of het onderhoud ontslaat koper/opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. Zie voor betalingstermijnen artikel 14 van deze algemene voorwaarden. Dit artikel laat eventuele aanspraken en rechten gebaseerd op het consumentenrecht of het Burgerlijk Wetboek onverlet.

ARTIKEL 17 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de auto niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor
aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

ARTIKEL 18 – AFWIJKINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die gesloten wordt met verkoper/reparateur. Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, zijn gedateerd en zijn ondertekend. Door betaling van de door verkoper verstrekte factuur , gaat koper automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.